Make your own free website on Tripod.com

hamIr kalyANi

       Song                       Film
  
  
 1. nImadhu muraLI gAna lIla bhakta jayadEva
 2. jhaNaNa jhaNaNa jhaNa rahasyam
 3. sAdhinchanaunA jagAna rahasyam
 4. lalita kaLArAdhanalO kalyANi
 5. SrIdEvini nIdu dEvErini SrI vEnkaTESwara mahAtmyam