Make your own free website on Tripod.com

hamsadhwani

       Song                       Film
  
  
 1. vAtApi gaNapatim vinAyaka chaviti
 2. gOpAla nanu pAlimparAra manushullO dEvuDu
 3. SrI raghu rAm SAnti nivAsam
 4. swAgatam suswAgatam SrI kRshNa pAnDavIyam
 5. kadalirAde tAne vasantam rudravINa
 6. bhIti janimpa (verse) palnATi yuddham