Make your own free website on Tripod.com
Raga Notation

Raga Notation

	 Symbol		Name		Western equivalent

 1.	  Sa	 S  Shadjamam		     C

 2.	  Su.Ri R1  Shuddha Rishabham	 C# Db

 3.	  Ch.Ri R2  Chatushrithi Rishabham  D
	  Su.Ga G1  Shuddha Gandharam	

 4.	  Sh.Ri R3  Shatshrithi Rishabham   D# Eb
	  Sa.Ga G2  Sadharana Gandharam    

 5.	  An.Ga G3  Antara Gandharam     E

 6. 	  Ma	 M1  Shuddha Madhyamam     F

 7.	  Pr.Ma M2  Prathi Madhyamam     F# Gb

 8.	  Pa	 P  Panchamam         G

 9.	  Su.Da D1  Shuddha Dhaivatam	 G# Ab

 10.	  Ch.Da D2  Chatushrithi Dhaivatam  A
	  Su.Ni N1  Shuddha Nishadam	 

 11.	  Sh.Da D3  Shatshrithi Dhaivatam   A# Bb
	  Ky.Ni N2  Kasika Nishadam	 

 12.	  Ka.Ni N3  Kakali Nishadam      B

 13.	  SA	 S  Shadjamam         C