Make your own free website on Tripod.com
TopTop PreviousPrevious NextNext The Telugu Lipi version

kanyASulkamu
caturthAMkamu

1.va sthalamu: raamappaMtulu yiMt'i saavid'i

[raamappaMtulu kurcee meeda koorcuni vuMd'agaa madhuravaan'i nilabad'i
tamalapaakulu cut't'i yiccucuMd'unu]

rAma: naenae cinnatanaMloe yiMgileeshu cadivi vuMt'ae jad'jeela yadat'a phel'aphel'alaad'iMcudunu. naaku vaak^sthaanamaMdu bRhaspati vunnaad'u. aMducaatanae yiMgileeshu raaka poeyinaa naa prabha yilaa velugutooMdi.
madhura: maat'alu naercina s'unakaanni vaet'aki paMpitae usukoemaMt'ae usukoemandit'a.
rAma: naenaa s'unakaanni?
madhura: haasyaanikanna maat'allaa nijava@mkunt'aaraevi@m?
rAma: haasyaanikaa annaavu?
madhura: mari meetoe haasyavaa@md'aka poetae, vooraMdaritoet'i haasyavaa@md'a mannaaraa yaevi@t'i?
rAma: aMdaritoe haasyavaad'itae yaragavaa?
madhura: aMcaetanae kukkannaa, paMdannaa mimmulnae anaaligaani, marokarni anakood'adae? mimmalni yaeva@mnad'aanikainaa naaku hakku vuMdi. yika mee maat'akaaritanaM naatoe ceppaedaemit'i? mee maat'alaku bhramasae kadaa mee maayalaloe pad'd'aanu?
rAma: naaku yingileeshae vastae dorasaan&lu naa venakaatala parigettaraa?
madhura: mee aMdaaniki maemu tenuguvaal'l'amu caalamoe? yiMgileeshaMt'ae j~naapakavacciMdi. girees'aM gaaru maat'laad'itae doralumaat'laad'inat'luMt'uMdit'a
rAma: at'aa, yit'aa! neekaeM telusunu. vaad'u vat't'i bot'laeru mukkalu paeltaad'u. aa maat'alugaanee koert'uloe paeltae ceppuccuku kod'ataaru.
madhura: adaemoe meekae teliyaali! gaani, girees'aMgaaru lubdaavudhaan&lu gaari tammulat'aa? ceppaaru kaaru!
rAma: nee manasu vaad'i meediki vel'utooMdaeM? aitae niikeMduku, kaakapoetae neekeMduku.
madhura: matilaeni maat'aa, sutilaeni paat'aa, ani
rAma: naakaa matilaedaMt'aavu?
madhura: meeku matilaeka poevad'avae@mM, naakae.
rAma: yeM caeta?
madhura: nudut'nu vraayad'aM caeta.
rAma: yaevani raas'uMdi?
madhura: vicaaraM vraasivuMdi.
rAma: eMduku vicaaraM?
madhura: girees'aM gaaru lubdaavadhaan&lu gaari tammulaitae, pel'l'iki vastaaru; pel'l'iki vastae, yaedainaa cilipijat't'ee pet't'i, mee meeda ceyijaesukuMt'aaraemoe ani vicaaraM.
rAma: avunu, baagaa j~naapakaM caes'aavu. gaani d'abbu kharcaipoetuMdani avu@mdhaan&lu baMdhuvulaneval'lanee pilavad'u.
madhura: girees'aMgaaru pilavakapoeyinaa vastaaru.
rAma: nuvu gaanii rammannaavaa yaemit'ee?
madhura: meekaMt'ae neeti laedugaani naaku laedaa?
rAma: mari paad'ostaad'ani neekelaa telisiMdi?
madhura: meekaMt'ae neeti laedugaani naaku laedaa?
rAma: mari paad'ostaad'ani neekelaa telisiMdi?
madhura: meekaMt'ae neeti laedugaani naaku laedaa?
rAma: mari paad'ostaad'ani neekelaa telisiMdi?
madhura: meekaMt'ae neeti laedugaani naaku laedaa?
rAma: mari vaad'ostaad'ani neekelaa telisiMdi?
madhura: pel'l'ikooturu annaki caduvu ceppad'aaniki kudurukuni, vaal'l'iMt'a pel'l'i saplai aMtaa aayanae caestunnaarat'a. aMcaeta raaka teeradani talastaanu.
rAma: vaad'ostae yaemi saadhanaM?
madhura: nannaa ad'ugutaaru?
rAma: pel'l'ae tappipoetae?
madhura: yalaa tapputuMdi?
rAma: tappipoed'aaniki oka taMtraM pannaanu.
madhura: ayitae, madhuraM maat'a celliMcaarae?
rAma: celliMcaka raava@mppa yae ceruvu neel'lu taagutaad'u?
madhura: yaedee muddu (muddu pet't'ukonunu)
rAma: gaani madhuraM keed'iMci maeliddaaM. oka vael'a debba baejoet'u ayipoeyi vaad'u raavad'avae@m tat'asthistae yaevi@mt'i saadhanaM?
madhura: aad'adaanni nannaa ad'ugutaaru?
rAma: aad'adaani buddhi sookshmaM. koert'u vyavahaaraM aMt'ae ceppu, yettuki yettu yiMdrajaalaMlaa yettutaanoo? ceyimut't'u sarasava@mMt'ae maatraM naaku karacaran'aalu aad'avu.
madhura: pel'li naalugu roejuloo, talupaesukuni yiMt'loe koocoeMd'i?
rAma: aad'adaani buddhi sookshmamani ceppaanu kaanoo? maa maMci aaloecana ceppaavu.
madhura: gaani, naakoka bhayaM kalugutooMdi. nis'iraatri vael'a paigol'leM bigiMci, koMpaki aggiped'ataad'aemoe?
rAma: caccaavae@m! vaad'u koMpalu mut't'iMcae korivi aunu. mari yaevi@m gati?
madhura: gati coopistae yaemit'i meppu?
rAma: "nuvvu saakshaattoo nannu kaapaad'ina paradaevatavi" aMt'aanu.
madhura: (mukku meeda vaeluMci) alaaMt'i maat'a anakood'adu. tappu!
rAma: maMci salahaa aMt'oo ceppaavaMt'ae, naalugu kaasulistaanu.
madhura: d'abbad'agalaedae? meppad'igaanu. naenu naa praan'aMtoe samaanulaina mimmalni kaapaad'ukoevad'aM, yevarikoe upakaaraM
rAma: mecci yistaanannaa tappaenaa?
madhura: tappukaadoe? vaes'yakaagaanae dayaadaakshin'yaalu vuMd'avoe?
rAma: tappocciMdi. leMpalu vaayiMcukuMt'aanu, ceppu..
madhura: pel'livaMt'alaki poot'akool'lammani kudarcaMd'i.
rAma: cabaash! yaemi vilavaina salahaa ceppaavu! yaedee cinnamuddu (muddu pet't'ukoeboeyi, aagi) gaani girees'aMgaad'u nannoo dannee kood'aa kaliyagat't'i taMtaad'aemoe?
madhura: aa bhayaM meekakkaralaedu. poot'akool'lamma kanapad'd'adaMt'ae, girees'aM gaaru puMjyaalu teMpuku parigettutaaru, aame noeru mahaa ced'd'adi.
rAma: avunu. noerae kaadu, ceyyi kood'aa ced'd'adae. daM debba neekaeM telusunu. gaani, maa dod'd'a salahaa ceppaavu. yaedee muddu (muddu pet't'ukonunu)
(muddu bet't'ukuMt'uMd'agaa, lubdaavadhaan&lu oka vuttaramu caetabat't'ukuni pravaes'iMcunu)
lubdaa: yaemit'ee abhaavacaesht'aloo!
rAma: (gatukkumani tirigi coosi) maavaa@m pad'ucuvaal'laM gadaa? ayinaa, naa madhuravaan'ini naenu nad'iveedhiloe muddet't'ukuMt'ae, nannu anaevaad'evad'u?
madhura: nad'ikuppa meedayekki mudupet't'ukoelaeroe? peMkitanaaniki hadduMd'aali. baavagaariki daMd'aalu, dayaceyyaMd'i. (kurcee tecci vaeyunu.)
rAma: naaku maava@mgaaraitae neeku baavagaarelaa gaevi@mt'i?
madhura: maakulaaniki aMtaa baavalae. tamaku yalaa maava@mlainaaroe? (lubdaavadhaan&lutoe.) koocoeraeM? yaemi haetuvoegaani baavagaaru koepaMgaa kanapad'utunnaaru. raepu pel'laina taravaata akkagaarini, veedhi talupu gad'iyavaesi maree muddet't'uguMt'aaraemoe coostaanu gadaa? ayinaa mee allud'u gaariki yiMkaa cinnatanaM yiMkaa vadiliMdi kaadu.
rAma: pailaa pacceesiiloe, cinnatanaMgaaka peddatanaM yalaa vastuMdi? yaeM, maavaa@m! koepavaa@m?
lubdaa: naaku pel'lee vaddu ped'aakuloo vaddu.
rAma: (madhuravaan'i ceviloe) coos'aavaa madhuraM naa yaMtraM appud'ae pariMdi. (paiki lubdaavadhaan&lutoe) adaeM, alaa aMt'unnaaru? nis'cayaM ayina taravaata gunisi yaeM laabhaM?
lubdaa: nee sommaeM poeyiMdi? naakee pel'li akkharlaedu.
madhura: (raamappaMtulu ceviloe) yaemit'aa vuttaraM?
rAma: (madhuravaan'i ceviloe) agnihoetraavudhaan&lu paeru pet't'i naenae banaayiMcaanu.
madhura: (raamappaMtulu ceviloe) yaeva@mni?
rAma: (madhuravaan'i ceviloe) nuvvu musalavaad'ivi ganaka nee saMbaMdhaM maaku vaddani.
madhura: citraM! ceppaestaanu.
rAma: (madhuravaan'i ceviloe) neeku matipoeyiMdaa yaemit'i? pel'li tappiMcamanu nuvvae naa praan'aalu korikitae, yee yettu yettaanu. noerumoosukoe.
madhura: (lubdaavudhaan&lu ceviloe) yee saMbaMdhaM meeku kat't'apet't'aalani paMtulu coostunnaaru. vappukoekaMd'i.
rAma: (madhuravaan'itoe) yaemee baehadbee? (lubdaavudhaan&lutoe) stree buddhi@h pral'ayaaMtaka@h annaad'u. daani maat'alu nammakaMd'i. kalpanaki yiMta manishi laedu.
lubdaa: (caetiloeni vuttaramunu aad'istoo) yee kut'raMtaa needae.
rAma: (teekshan'aMgaa madhuravaan'i vaipu coosi, lubdaavudhaan&lutoe) koepaM koepaMlaa vuMd'aali gaani, yaekavacana prayoegaM kood'adu.
lubdaa: yidaMtaa mee kalpanae. naa koMpa muMcad'aaniki talapet't'aaru.
rAma: (vuttaraM aMdukoeka kurcee venakki teesukoni) aa vuttaraM saMgati naakaem telusunu?
lubdaa: caesina vaad'ivi, neeku teliyakapoetae, yevariki telustuMdi?
rAma: adugoe mal'lee yaekavacana prayoegaM! mettagaa maat'laad'utunnaanani kaaboelu aanaad'ee caestunnaaru? vuttaraM gittaraM naenu kalpiMcaanani, mal'lee annaaraMt'ae katha caalaa dooraM vel'utuMdi. aa saMgati mat't'uku kaani vuMd'aMd'i. raamappaMtulu tad'aakhaa aMt'ae yaeva@mnukunnaaroe?
lubdaa: nuvvu -
rAma adugoe mal'lee.
lubdaa: mee kalpanaitaenaeM, marohari kalpanaitaenaeM, buddhi porapaat'u naadi. madhya vedhavalatoe naakaeM pani. veMt'anae bayaldaeri poeyi, aa agnihoetraavadhaan&lunae ad'ugutaanu.
rAma maat'alu maa joerugaa vastunnaayi. jaagratta (lubdaavadhaan&lu vel'lunu) nannae naa vedhavalu aMt'unnaad'u?
madhura: nannu kood'aa kalupukoevaalani vuMdaa yaevi@mt'aMd'i?
rAma nannu mat't'uku vedhavani kiMda kat't'aavoo?
madhura: naenuMd'agaa vedhavalu meerelaa avutaaru?
rAma nannu sapta vedhavani caes'aavu. mari yiMkaa taruvaayi yaeM vuMcaavu?
madhura: adaevi@mt'i aa maat'alu?
rAma aa vuttaraM naenu banaayiMcaanani, aa vedhavatoe yeMduku ceppaavu?
madhura: mee toed'u, naenu ceppalaedae?
rAma mari naenu banaayiMcaanani, vaad'ikelaa telisiMdi?
madhura: yeMdukee aaMdoel'ana?
rAma mari aa vedhava aa vuttaraM, teesukel'li agnihoetraavadhaan&luki coopistae naa meeda veMt'anae poerjaree kaesu banaayistaad'ae? peeka tegipoetuMdi? yaevi@mt'i saadhanaM?
madhura: yaMtraM yeduru tirigiMdoe? aitae cakraM ad'd'u vaestaanu. (madhuravaan'i toMdaragaa veedhiloeki vel'lunu.)
rAma yidekkad'iki paaripoetooMdi? yidae ceppaes'imdi. doMga pani caesinappud'u reMd'oe vaaritoe ceppa kood'adu. vedhavani cevulu nulumukuMt'aanu. parigetti vel'li caetuloe kaagitaM nulupukottunaa? - gaad'idakod'uku karistae? poeyi meenaakshi kaal'lu pat't'ukuMt'aanu.
madhuravaan'i vaka caetiloe vuttaramu, vakacaetiloe lubdaavadhaan&lu
ceyyi pat't'ukoni pravaes'iMcunu
madhura: (raamappaMtulutoe) caalu, caalu mee prayoejakatvam. baavagaariki annaa, tammud'aa, kod'ukaa, kommaa? mimmalini aaptulani nammukuni, salahaaki vastae, aaloecanaa saaloecanaa ceppaka, aekavacanaM, bahuvacanaM, ani kaasht'a vaadaM pet't'aaru. baavaa! kurcee meeda koocoeMd'i. (kurcee meeda koocoebet't'i) (raamappaMtulutoe) yee vuttaraM yaevi@mt'oe niMpaadigaa cadivi coosukoeMd'i (vuttaraM raamappaMtulu caetiki yiccunu)
rAma: (vuttaraM aMdukuni tanaloe) batikaanraa daevu@md'aa. (coocukuni) arae naa vuttaravae@m kaadae yidi. naa need'a coosi naenae bediraanu. (paiki) maavaa@m! vostoonae tit'latoe aaraMbhistae yeMtat'i vaad'ikainaa koMcaM koepaM vastuMdi. nemmadigaanoo, maryaadagaanoo, nannocci yaeM sahaayaM ceyamaMt'ae adi ceyanoo?
lubdaa: maraitae yee pat'aat'oepaM vaddani raayaMd'i. atagaad'iki pat'aat'oepaM kaavalistae aa kharcaMtaa atagaad'ae pet't'ukoevaali.
madhura: (lubdaavadhaavan&lu, juttu mud'i vippi dulipi) saM rakshan'a caesae vaal'lu laekapoebat't'i gadaa? (goot'iloe nuMci vaasananoone duvvenaa tecci taladuvvucuMd'unu)
rAma: (vuttaraM tippi kosa coosi caduvunu.) "s'aevakud'u tammulu girees'aM" -- veed'aa!
madhura: paiki cadavaMd'i
rAma: nee gireeSaM anagaanae paiki cadavaalaeM?
lubdaa: "nee girees'aM" annaaraeM?
rAma: adi vaerae katha.
lubdA: paiki cadavaMd'i
rAma: (caduvunu)
"s'aevakud'u, tama atyaMta priya soedarulu girees'aM anaeka namaskaaramulu caesee caayaMgala vinnapamulu. ta|| yee naat'iki vRddhaapyaM loenayinaa meeru tirigee vivaahaM caesukuni oka yiMt'ivaaru kaavad'amunaku nis'cayiMcitiranna maat'a. vini yamaMdaanaMda kaMdal'ita hRdayaaraviMdud'anaitini."
lubdA: vedhava, vRddhaapyava@mMt'aad'oo? monna gaaka monnanae gadaa yaabhaidaat'aayi.
madhura: (duvvena molanu pet't'i, lubdaavadhaan&lu juttu mud'i vaesi) saM rakshan'a laeka yilaa vunnaarugaani, yavaru mimmalni musalivaal'lanae vaaru?
rAma: (caduvunu) " meeku kaaboevu bhaarya, naa priya s'ishyuMd'agu veMkat'aes'varlu celiyalagut'aMjaesi naaku brahmaanaMdamainadi. naenu agnihoetraavadhaanulu vaari yiMt'anae vuMd'i pel'lipanulu caeyiMcucunnaad'anu. vaaru nannu putra praayamugaa naadariMcucunnaaru. bahu dod'd'avaaraegaani caMdrunaku kal'aMkamunnat'ula kiMcittu dravyaas'aa kiMcittu pradhamakoepamoo galavu"
guMt'ad'uu! vyaakaran'aM veligistunnaad'ayyaa guMt'ad'uu
"sha" aa koepaM vaccinappud'u maatraM yedut'a pad'akuMd'aa daaguMt'ae yemukalu viragavu. praan'aM bacaayistuMdi. maraemee pharvaa vuMd'adu - dravyaaSa anagaa adi vaariki gaani meeku gaani vupacariMcaedi kaadu. mee voorivaarevaroegaani oka tuMt'ari, meeru vis'aesha dhanavaMtulaniyu, pel'li daevaduMdubhulu mroeyunat'ula caeturaniyu, vartamaanamucaeyut'anu, yaebadi baMd'lameeda yee voorivaari naMdarini tarliMcuku raanai yunnaaru. iMtiyakaaka, divaaMjee saahaebu vaaranad'igi, oka kuMjaraMbunoo, mood'u lot't'iyalanoo, yaenu gur''r''aMbulanu good'a taenai yunnaaru. baMgaaraput'ad'd'ala pallakii good'a deccedaru.
"sharaa-- daani meeda savaaree ai, aalaMd'au lattulatoe vooraegi, meeru pel'li caesukoevad'aM naaku kannulapaMd'uvae gaani, yidaMtaa vRdhaa vyayaM gadaa, ani naaboet'i aaptulu vicaaristunnaaru. yeddu puMd'u kaakiki ruci. raamappaMtulu sommaeMboeyiMdi?"
vedhava! naavooseMdukoeyi veed'iki ?
"yiMduloe oka paramarahasyaM. adi yeddiyanina, yee raamappaMtulu cikkulaku jaakaal; teliviki, big yaas."
yidaevi@mt'oeyi, yee bot'laeru yiMgileeshu!
"anagaa"
vyaakhyaanaM kood'aa veligistunnaad'ayaa!
" jaakaal, anaedi, guMt'anakka"
piMjaaree vedhava!
" "big yaas, anagaa, pedda--
veed'i siga daragaa! yaeM veed'ipoeyee kaalaM! veed'imeeda takshan'aM daamaeji daavaa pad'aestaanu.
(madhuravaan'iki navvocci, aapukoejaalaka, viragabad'i navvunu.)

yeMdukalaa navvutaavu? nee mogud'u nannu tid'utunnaad'anaa aanaMdaM?
madhura: (navvu caeta maat'a temalaka, koMta saepat'iki) kaadu-kaadu-mee toed'u-lot'i-
rAma: naa toed'aevi@mt'i! naenu castae neeku aanaMdavae@m!
madhura: (mukku meeda vaeluvuMci, raamappaMtulu daggaraku vel'li, s'irassu kaugaliMcukoni, muddet't'ukonunu) yaemi dusht'u maat'aa!
rAma: mareMduku navvutaav?
madhura: lot'i-lot'i-lot'i-!
rAma: yaevi@mt'aa "lot'i"?
madhura: lot'i-pit'a-!
rAma: avunu, lot'ipit'a, ayitae?
madhura: (samaal'iMcukoni) yeMdukoe?
rAma: yeMdukoe naakaeM telusunu?
lubdaa: uttaraM valla meerae temmanat't'u agupad'utooMdae?
rAma: naenaa? naenaa? naakeMdukoo lot'ipit'a?
madhura: (uppenagaa tirigee navvutoo) yekkad'aanikii.
rAma: naenaa yekkad'aM?
lubdaa: yeMduku kood'adoo? meeroka lot'i-pit'a-baavagaaroka lot'ipit'a- poe-poe-poelis'et't'i-pel'li saplayidaarud'u ganaka, atad'oe lot'ipit'a-yekki polaalaMt'a-vooraegaMd'i-vennu kuppekki-aa vaibhavaM-kal'laaraa-coostaaM- (mikkiligaa navvunu. navvunu samaal'iMcukoni) baavagaaroo, kshamiMcaMd'i- aa dusht'u vraataki navvaanu- maraeMgaadu.
rAma: dusht'aMt'ae dusht'aa! gaad'ida!
lubdaa: meeroha, peddagaad'idani kood'aa temmannaarani kaaboelu, raas'aad'aMd'ii.
rAma: laedu, laedu, gaad'ide maat'a vuttaraMloe yakkad'aa laedu.
lubdaa: vuMdi. naenu cadivaanaMd'ee. gaad'ideneMduku temmannaavayyaa naa netti meedikii?
rAma: neeku matipoetuMdaa yaemit'i? gaad'ide maat'a laedaMt'uMt'aenae? (madhuravaan'i tirigee navvucuMd'unu) neekkood'aa mati poeyiMdee? yemdukaa navvu? nannu coos'aa? avadhaan&lunu coos'aa?
madhura: yeMduku-aa-anumaanaM? - saameta-vuMdi.
rAma: yaemit'aa saameta geemetaanu?
madhura: gaad'ida aMdit'a- paat'aki naenu - aMdaaniki-maa appaa-aMdit'a-
rAma: aMt'ae?
madhura: pel'liki gaad'ida-lot'ipit'aa maat'a-yinnaal'laki-mal'lee vinnaanu gadaa ani.
rAma: viMt'ae?
madhura: navvociMdi. meeru kood'aa navvaraadoo? yeMdukee debbalaat'a?
rAma: veed'imeeda d'aamaeji daavaa veMt'anae pad'aestaanu.
madhura: (lubdaavadhaan&lutoe) baavaa, yeMduku maa paMtulu gari meeda anyaayaMgaa anumaanaM pad'ataaru. aayana nijaMgaa mimmalni annagaarlaa bhaaviMcukuMt'unnaaru. girees'aMgaaru paMtulu meeda vraayad'aaniki kaaran'aaMtaraM vunnadi. meetoe ceppavalasina saMgati kaadu gaani, mee ubhayulakoo snaehaM ced'ad'aaniki siddhaMgaa vunnappud'u ceppaka teeradu. mee girees'aMgaaru naaku konnaal'lu yiMgleeshu ceppaevaaru. koddi roejulu nannu vuMcukunnaaru. maa paMtulu gaaru aayana daggira nuMci nannu teesuku vel'lipoeyi vaccinaaranae du@hkhaM caeta laenipoeni maat'alu kalpiMci "nakkaagikkaa" ani vraas'aaru gaani, aa bolli maat'alu nammakaMd'i.
rAma: "nakkaa gikkaa" vat't'inae poetuMdanukunnaavaa yaemit'i? d'aamaeji daavaa pad'd'ataravaata daani saMgati telustuMdi.
madhura: baavaa, maroka maat'a aaloeciMcaMd'ii. paMtulakaeM laabhaM yaenuguloo, lot'ipit'aloo, gaad'idaloo. (navvunu)
rAma: manishivi kaavaa yaemit'i? gaad'ide maat'a laedaMt'ooMt'aenae?
madhura: poeniyyaMd'i-meekeMduku koepaM! gaad'idalu laekapoetae kad'aMvvae aayenu. yivannee mee yiMt'imeedapad'i tiMt'ae maapaMtulugaariki yaeM laabhaM? ceppaMd'ee. oka vael'a raatabu baeraM jarugutuMdi ganaka poelis'et't'iki laabhiMcavaccunu.
lubdaa: baagaaceppaavu- poelis'et't'i caesina panae!
rAma: cavaggaa caestaad'ani kharcuveccaM koeva@mt'aad'imeeda pet't'aavu. anubhaviMcu.
madhura: ippud'u miMcipoeyinadaemi? pel'likooturni paMpistae padiroopaayala kharcutoe yikkad'a mud'ipet't'aestaaM. meerevaroo raavaddani, meeru mee maava@mgaari paera vuttaraM vraayaMd'i
lubdaa: maa pras'astamaina aaloecana ceppaavu. maava@mgaaroo, madhuraM maa buddhimaMturaalu.
rAma: adugoe! "madhuram gidhuraM" ani meeru anakood'adu "madhuravaan'i" anaali.
lubdaa: porapaat'u--gaani teeraamoesi vaal'lu pel'likooturni okkartenee paMpiMcaestae?
madhura: maraeM? mee teepu digadeesiMdee? pel'li caesukoeMd'i?
lubdaa: naa praan'aMpoetae ee saMbaMdhaM caesukoenu. aa vuttaraM kosaakoo cadivitae abhaava caesht'alu meekae boedhapad'ataayi.
madhura: cadavad'aM maanaesi yaemit'i aaloecistunnaaru?
rAma: girees'aM gaad'imeeda paruvu nasht'aaniki d'aamaejee daavaa taeka maannu- vaad'i mohaM laagae vuMdi vuttaraM. cadivaedaevi@mt'ii.
lubdaa: maa vedhava naa paruvu maatraM yaemainaa vuMcaad'anaa? ayinaa taravaayi cadavaMd'ii.
rAma: (caduvunu)
taajaa kalaM. cinnadi bahulakshan'aMgaa vuMt'uMdi. gaani koMcaM peyyanaakud'u maatraM kaddu. addaanini mana vaaru vaidhavya haetuva aMd'ru. yidi vat't'i soopa-soopar-st'i-shan^-anagaa, telivitakkuva nammakaM. mana vaMt'i praaj~nulu lekkiMcavalasinadi kaadu. sharaa-deeniki vaka bairaagee cit'ikii vunnadi. cimmit'atoe peyyanaakud'u veMd'rukalood'abeeki, oka paud'aru-anagaa guMd'a kaddu; aa guMd'a praaminacoe marala peyyanaakud'u put't'a naeradu. ee loegaa daivaattoo vaidhavyaMbae saMpraaptiMcinacoe, padae padae kshauraMbaunu gaavuna peyyanaakud'u baadhiMcanaeradu. reMd'ava neMbaru sharaa- okavael'a vaidhavyaM tat'asthiMcinaa, maa vadenagaaru juttu peMcukunae yad'ala meeraeM jeyyagalaru; naenaeM jeyyagalanu?
madhura: caalcaalu; yee paat'i caaliMcaMd'i. girees'aM gaaru yaeM tuMt'ari?
rAma: yippud'ainaa vaad'i naijaM neeku boedhapad'd'adaa? (caduvunu)
mood'ava sharaa- yee roejulloe stree punarvivaahaM gad'abid'a laavugaanunnadi. tamaku vis'adamae. meeru svargaMbunakuMboeyi iMdrabhoegaM banubhaviMcucuMd'a naameku punarvivaahamu caesikona buddhi pod'ama vaccunu. adimaatraM naenu aapajaalanani spasht'amugaa teliyunadi. aelananina? vaddani maMdaliMcut'aku edat'a pad'itimoe, "meeyanna svargaMbuna raMbhatoe paramaanaMdaMbunoMducu nunnaarukadaa; naa gataemi" yani yad'iginacoe naemi yuttara meeyuvaad'a?
madhura: mari caaliMcaMd'i.
rAma: nee yisht'aM vaccinappud'u cadivi, neeyisht'aM vaccinappud'u maanaestA nanukunnaavaa? (caduvunu)
naalgava sharaa- koduva anni haM s'amuloo bahubaagaa vunnavi. tappakuMd'aa yee saMbaMdhaM meeru caesukoevalisiMdae. mee attagaaru saakshaattoo aruMdhati vaMt'ivaaru. manaloe mana maat'a, aameku yee saMbaMdhaM yeMtamaatramoo yisht'amu laedu. pustekat't'ae samayamaMdu, mee yiMt'i nootiloepad'i praan'atyaagaM caesukuMt'aanani, yirugu porugammalatoe aMt'unnaaru, gaani pharvaalaedu. aa naalugu gad'iyaloo, kaal'loo caetuloo kat't'aedaaM. mood'u mul'loo pad'd'ataravaata nootuloe pad'itae pad'aniyyaMd'i. mana sommaeM boeyiMdi? poeleesuvaal'la cikku laekuMd'aa maatraM, vaal'lakaemainaa pad'aesi vaal'lani kat't'ukoevalasi vastuMdi. yee saMgatulu yaavattoo mee maelukoeri vraasitini. yikkad'a vaariki teliyaraadu. maraci poeyinaanu, pilla jaatakaM atyutkRsht'aMgaa vuMdat'a. aa banaayiMpu kood'aa raama-"
madhura: raama?
rAma: adi aad'avaal'lu vinavalasina maat'a kaadu.
lubdaa: adi kood'aa meerae banaayiMcaaraMt'aa d'aevit'aMd'ii?
rAma: vaad'i noet'iki suddee, baddhaM vuMdee? d'aamaejee pad'itae gaani kat't'adu.
lubdaa: koMcaM ayinaa nijaM vuMd'aka poetuMdaa, ani naa bhayaM. attagaariki yisht'aM laedani poelis'et't'i kood'aa ceppaad'u. yee saMbaMdhaaniki veyivaela dan'n'aalu; naakoddu baaboo.
madhura: baagaa annaaru. mee saMbaMdhaM maaku yeMta maatraM vaddani, mee maava@mgaari paera vraayaMd'i. kaakitaM kalaM taenaa?
lubdaa: maavaa@m! mari muMdoo venakaa aaloeciMcaka veMt'anae vuttaraM vraasi pet't'aMd'ii. (nilabad'i madhuravaan'i ceviloe rahasyamu maat'laad'unu; madhuravaan'i lubdaavudhaan&lu ceviloe maat'laad'unu.)
rAma: mohaM meeda mohaM pet't'i, yaevi@mt'aa gusagusalu?

painuMci poest'u javaanu - "lubdaavudhaan&lu gaarunnaaraMd'ee. vuttaraM vacciMdi"

( madhuravaan'i paiki vel'li vuttaramu tecci lubdaavudhaan&lu caetiki yiccunu.
lubdhaavudhaan&lu raamappaMtulu caetiki yiccunu.)
lubdaa: suloecanaalu taelaedu. meerae cadavaMd'ee.
rAma: (tanaloe caduvutoo) maraevee@m! cikkae vadilipoeyiMdi. mee maava@mgaari daggarniMci.
lubdaa: yaeva@mni? yaenuguloo, lot'ipit'aloo taanaMt'aad'aa yaevit'aMd'i?
rAma: mee saMbaMdhavae@m akkarlaedat'a.
lubdaa: yaevi@mt'ee? yeMcaatanoo? vaad'ikaa akkarlaedu? naakaa akkarlaedu? tana paruvuki naeM tagaanu kaanoo?
madhura: nimishaM kiMdat'a pel'li vaddannaarae? yippud'u pel'li tappi poeyiMdani koepavaa@m
lubdaa: yiMkaa yaeM koostaad'oe cceppaMd'ee.
rAma: meeru peesirigot'lani yevaroe ceppaarat'a
lubdaa: naenaa peesirigot't'uni? vakkapaat'una paddenimidi vaMdalu yae peesiri got't'u poestaad'u? yiMta sommu yennad'ainaa, okkasaari agnihoetraavudhaan&lu kal'latoe coos'aad'oo? saMsaaraM phoktugaa caesukuMt'ae peesirigot't'aa? vaad'i sommu vaad'i nettina kot't'ina taravaata, naenelaaMt'i vaan'n'i ayitae vaad'ikaeM kaavaali?
madhura: yelaaMt'i vaal'laeM? baMgaaraMlaa vunnaaru?
rAma: meeru musalivaal'lanee, meeku kshayaroegaM vuMdanee kood'aa, yevaroe ceppaarat'a.
lubdaa: naenu musalivaan'n'aa veed'i siga taragaa! yaabhaiyael'lakae musalit'aMDee? koMcaM daggu vuMd'ad'avae@m kaagat't'aMd'i (daggunu) nilived'u dhanaMpoesi pillani konukkunna taravaata, maridaani ghoeshaa, naa ghoeshaa vaad'ikeMdukayyaa? d'abbuccukunna taravaata caccina s'avaanikainaa kat't'akateeradu. maat'aad'raeM?
rAma: avunu; nijavae@m. meeru musalivaal'laitae maatraM?
lubdaa: adugoe. 'aitae maatraM' aMt'aaraevi@mt'i? nuvvae pet't'aavu kaaboelu yee peMt'aMtaanu.
rAma: anni peMt'alu pet't'ad'aanikee nee tammud'u girees'aM akkad'ae vunnaad'u kadoo?
lubdaa: veed'u akkad'elaa poegayinaad'ayyaa naaku s'anilaaga?
madhura: aemi! yee magavaari citraM! yiMtasaepoo pel'li vaddani vagistiri; yippud'u taelipoeyiMdani vagustunnaaru. nijaMgaa meeku pel'laad'aalani vuMdaMd'ee?

TopTop PreviousPrevious NextNext The Telugu Lipi version