Sri Venkateswara Suprabhatam Padmavati Venkateswara
suprabhaataM stOtraM prapatti maMgaLaM

Sree vEMkaTESa suprabhaataM
 1. kausalyaa suprajaa raama poorvaa saMdhyaa pravartatE utthishTha nara Saardoola kartavyaM daivamaahnikaM |2|
 2. utthishThOtthishTha gOviMda utthishTha garuDa dhvaja utthishTa kamalaa kaaMtaa trailOkyaM maMgaLaM kuru |2|
 3. maata ssamasta jagataaM madhukaiTabhaarE@h vakshO vihAriNi manOhara divya moortE Sree svaamini Srita jana priya daana SeelE Sree vEMkaTESa dayitE tava suprabhaataM
 4. tava suprabhaata maraviMda lOchanE bhavatu prasanna mukha caMdra maMDalE vidhi SaMkarEMdra vanitaabhirarcitE vRsha Saila naatha dayitE dayaanidhE
 5. atryaadi sapta Rshaya ssamupaasya saMdhyaaM aakaaSa siMdhu kamalaani manOharaaNi aadaaya paada yuga marchayituM prapannaa @h SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM
 6. paMchaana naabjabhava shaNmukha vaasavaadyaa @h traivikramaadi caritaM vibudhaa stuvaMti bhaashaapati@h paThati vaasara Suddhi maaraat SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM
 7. eeshat praphulla saraseeruha naarikELa phoogadrumaadi sumanOhara paalikaanaaM aavaati maMda manila ssaha divya gaMdhai @h SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM
 8. unmeelya nEtrayuga muttama paMjarasthaa @h paatraa vaSishTa kadaLee phala paayasaani bhuktvaa saleela matha kELi Sukaa @h paThaMti SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM
 9. taMtree prakarsha madhura svanayaa vipaMcyaa gaayatyanaMta caritaM tava naaradOpi bhaashaa samagrama sakRt kara saara ramyaM SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM
 10. bhRMgaavaLeecha makaraMda rasaanu viddha jhaMkaara geeta ninadai ssaha sEvanAyA niryaatyupaaMta sarasee kamalOdarEbhya @h SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM
 11. yOshA gaNEna vara dadhni vimathya maanE ghOshAlayEshu dadhi maMthana teevraghOshaa @h rOshaatkaliM vidadhatE kakubhaScha kuMbhaa@h SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM
 12. padmESa mitra Satapatra gataaLi vargaa @h hartuM SriyaM kuvalayasya nijaaMga lakshmyaa bhEree ninaada miva bibhrati teevra naadaM SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM
 13. SreemannabheeshTa varadaakhila lOka baMdhO Sree Sreenivaasa jagadEka dayaika siMdhO Sree dEvataagRha bhujaaMtara divya moortE Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 14. Sree svaami pushkariNikaaplava nirmalaaMgaa@h SrEyOrthinO hara viriMchi sanaMda naadyaa @h dvaarE vasaMti vara vEtra hatOttamaaMgaa@h Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 15. Sree SEshaSaila garuDaachala vEMkaTaadri naaraayaNaadri vRshabhaadri vRshaadri mukhyaaM aakhyaaM tvadeeya vasatE raniSaM vadaMti Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 16. sEvaaparaa Siva surESa kRSaanu dharma rakshOMbu naatha pavamaana dhanaadi naathaa@h baddhaaMjali pravilasa nnija Seersha dESaa@h Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 17. dhaaTeeshutE vihagaraaja mRgaadhiraaja naagaadhiraaja gajaraaja hayaadhiraajaa@h svasvaadhikaara mahimaadika marthayaMtE Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 18. sooryEMdu bhauma budha vaakpati kaavya Soori svarbhaanu kEtu divishat parishat pradhaanaa@h tvaddaasa daasa charamaavadhi daasa daasaa @h Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 19. tvatpaada dhooLi bharita sphuritOttamaaMgaa@h svargaapa varga nirapEksha nijaaMtaraMgaa@h kalpaagamaa kalanayaa kulataaM labhaMtE Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 20. tvadgOpuraagra SikharaaNi nireekshamaaNaa@h svargaapavarga padaveeM paramaaM SrayaMta@h martyaa mnushya bhuvanE mati maaSrayaMtE Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 21. Sree bhoomi naayaka dayaadi guNaamRtaabdhE dEvaadi dEva jagadEka SaraNya moortE SreemannanaMta garuDaadibhi rarchitaaMghrE Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 22. Sree padmanaabha purushOttama vaasudEva vaikuMTha maadhava janaardana chakrapaaNE Sree vatsa chihna SaraNaagata paarijaata Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 23. kaMdarpa darpa hara suMdara divya moortE kaaMtaa kuchaaMburuha kuTmala lOla dRshTE kalyaaNa nirmala guNaakara divya keertE Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 24. meenaakRtE kamaTha kOla nRsiMha varNin svaamin paraSvatha tapOdhana raamachaMdra SEshaaMSa raama yadunaMdana kalki roopa Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 25. Elaa lavaMga ghana saara sugaMdhi teerthaM divyaM viyat sariti hEma ghaTEshu poorNaM dhRtvaadya vaidika SikhaamaNaya@h prahRshTaa @h tishTaMti vEMkaTapatE! tava suprabhaataM
 26. bhaasvaanudEti vikachaani sarOruhaaNi saMpoorayaMti ninadai@h kakubhO vihaMgaa@h Sree vaishNava ssatata marthita maMgaLaastE dhaamaaSrayaMti tava vEMkaTa! suprabhaataM
 27. brahmaadaya ssuravara ssamaharshayastE saMta ssanaMdana mukhaa stvatha yOgi varyaa @h dhaamaaMtikE tavahi maMgaLa vastu hastaa @h Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 28. lakshmee nivaasa niravadya guNaika siMdhO@h saMsaara saagara samuttaraNaika sEtO vEdaaMta vEdya nija vaibhava bhakta bhOgya Sree vEMkaTaachala patE! tava suprabhaataM
 29. itthaM vRshaachala patE riha suprabhaataM yE maanavaa@h prati dinaM paThituM pravRttaa @h tEshaaM prabhaata samayE smRti raMga bhaajaaM praj~naaM paraartha sulabhaaM paramaaM prasootE!
Sree vEMkaTESa stOtraM
 1. kamalaa kucha choochuka kuMkumatO niyataaruNi taatula neela tanO kamalaayata lOchana lOkapatE vijayee bhava vEMkaTa SailapatE
 2. sachaturmukha shaNmukha paMchamukha pramukhaakhila daivata mauLimaNE SaraNaagata vatsala saara nidhE paripaalaya maaM vRsha SailapatE
 3. ati vElatayaa tava durvishahai ranuvEla kRtai raparaadha Satai@h paritaM tvaritaM vRsha SailapatE parayaa kRpayaa paripaahi harE
 4. adhi vEMkaTa Saila mudaara matEr janatAbhimataadhi kadaa nara taat para dEvatayaa gaditaannigamai@h kamalaa dayitaanna paraM kalayE
 5. kalavENu ravaa vaSa gOpa vadhoo SatakOTi vRtaat smara kOTi samaat prati vallavikaabhimataat sukhadaat vasedEva sutaanna paraM kalayE
 6. abhiraama guNaakara daaSarathE jagadEka dhanurdhara dheera matE raghunaayaka raama ramESa vibhO varadO bhava dEva dayaa jaladhE
 7. avanee tanayaa kamaneeya karaM rajaneekara chaaru mukhaaMburuhaM rajanee chara raaja tamO mihiraM mahaneeya mahaM raghu raama mayE
 8. sumukhaM suhRdaM sulabhaM sukhadaM svanujaM cha sukaaya mamOgha SaraM apahaaya raghoodvaha manyamahaM na kathaM cha na kaMchana jaatu bhajE
 9. vinaa vEMkaTESaM na naathO na naatha@h sadaa vEMkaTESaM smaraami smaraami harE vEMkaTESa praseeda draseeda priyaM vEMkaTESaM prayacCha prayacCha |2|
 10. ahaM doora tastE padaaMbhOja yugma praNaamEcChayaa gatya sEvaaM karOmi sakRtsEvayaa nitya sEvaa phalaM tvaM prayacCha prayacCha prabhO vEMkaTESa
 11. aj~naaninaa mayaa dOshaan aSEshaan vihitaan harE kshamasva tvaM kshamasva tvaM SEsha Saila SikhaamaNE |2|
Sree vEMkaTESa prapatti
 1. eeSaanaaM jagatOsya vEMkaTapatEr vishNO @h paraaM prEyaseeM tadvaksha@h sthala nitya vaasa rasikaaM tatkshaaMti saMvardhineeM padmaalaMkRta paaNi pallava yugaaM padmaasanasthaaM SriyaM vaatsalyaadi guNOjjvalaaM bhagavateeM vaMdE jaganmaataraM
 2. Sreeman kRpaa jalanidhE kRtasarvalOka sarvaj~na Sakta nata vatsala sarva SEshin svaamin siSeela sulabhaaSrita paarijaata Sree vEMkaTESa caraNau SaraNaM prapadyE
 3. aanoopuraarpita sujaata sugaMdhi pushpa saurabhya saurabha karau sama sannivESau saumyau sadaanubhavanEpi navaanubhaavyau Sree vEMkaTESa caraNau SaraNaM prapadyE
 4. sadyO vikaasi samudi tvara saaMdra raaga saurabhya nirbhara sarOruha saamya vaartaaM samyakshu saahasa padEshu vilEkhayaMtau Sree vEMkaTESa caraNau SaraNaM prapadyE
 5. rEkhaamaya dhvaja sudhaa kalaSaata patra vajraaMkuSaaMburuha kalpaka SaMkha chakrai @h bhavyai ralaMkRta talau para tattva cihnai @h Sree vEMkaTESa caraNau SaraNaM prapadyE
 6. taamrOdara dyuti paraajita padma raagau baahyair mahObhi rabhibhoota mahEMdra neelau udya nnakhaaMSubhi rudasta SaSaaMka bhaasau Sree vEMkaTESa caraNau SaraNaM prapadyE
 7. saprEma bheeti kamalaakara pallabhyaaM saMvaahanEpi sapadi klama maada dhaanau kAMtaava vaa~mmanasa gOchara saukumaaryau Sree vEMkaTESa caraNau SaraNaM prapadyE
 8. lakshmee mahee tadanuroopa nijaanubhaava neelaadi divya mahishee kara pallavaanaaM aaruMya saMkramaNata@h kila saaMdra raagau Sree vEMkaTESa caraNau SaraNaM prapadyE
 9. nityaa namadvidhi Sivaadi kireeTa kOTi pratyupta deepta nava ratna maha@h prarOhai@h neeraajanaa vidhi mudaara mupaadadhaanau Sree vEMkaTESa caraNau SaraNaM prapadyE
 10. vishNO @h padE parama ityudita praSaMsau yau madhva utsa iti bhOgyatayaapyu paattau bhooyastathEti tava paaNitala pradishTau Sree vEMkaTESa caraNau SaraNaM prapadyE
 11. paarthaaya tatsadRSa saarathinA tvayEva yaudarSitau svacharaNau SaraNaM vrajEti bhooyOpi mahyamihutau karadarSitau tE Sree vEMkaTESa caraNau SaraNaM prapadyE
 12. manmoordhni kaaLiya phaNE vikaTaaTaveeshu Sree vEMkaTaadri SikharE Sirasi SruteenaaM chittEpya nasya manasaaM samamaahitau tE Sree vEMkaTESa charaNau SaraNaM prapadyE
 13. aam&laana hRshya davaneetala keerNa pushpau SreevEMkaTaadri Sikharaa bharaNaayamaanau aanaMditaakhila manO nayanau tavai tau Sree vEMkaTESa charaNau SaraNaM prapadyE
 14. praaya@h prapanna janatA prathamaavagaahyau maatu@h stanaaviva SiSOramRtaayamaanau praaptau paraspara tulaaMtarau tE Sree vEMkaTESa charaNau SaraNaM prapadyE
 15. sattvOttarai ssatata sEvya padaaMbujEna saMsaara taaraka dayaardra dRgaMcalEna saumyaupayaMtR muninaa mama darSitau tE Sree vEMkaTESa charaNau SaraNaM prapadyE
 16. SreeSa Sriyaa ghaTikayaa tvadupaaya bhaavE praapyE tvayi svayamupEya tayaa sphuraMtyaa nityaaSritaaya niravadya guNaaya tubhyaM syaaM kiMkarO vRsha gireeSa na jaatu mahyaM
Sree vEMkaTESa maMgaLaM
 1. Sriya@h kaaMtaaya kalyaaNa nidhayE nidhayErdhinaaM SreevEMkaTa nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLaM
 2. lakshmee savibhramaalOka subhroo vibhrama chakshushE chakshushE sarva lOkaanaaM vEMkaTESaaya maMgaLaM
 3. SreevEMkaTaadri SRMgaagra maMgaLaa bharaNaaMghrayE maMgaLaanaaM nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLaM
 4. sarvaavayava sauMdarya saMpadaa sarva cEtasaaM sadaa sammOhanaa yaastu vEMkaTESaaya maMgaLaM
 5. nityaaya niravadyaaya satyaanaMda cidaatmanE sarvaaMtaraatmanE Sreemad vEMkaTESaaya maMgaLaM
 6. svatassarva vidE sarva SaktayE sarva SEshiNE sulabhaaya suSeelaaya vEMkaTESaaya maMgalaM
 7. parasmai brahMaNE poorNakaamaaya paramaatmanE prayuMjE paratattvaaya vEMkaTESaaya maMgaLaM
 8. aakaala tattva maSraaMta maatmanaa manupaSyataaM atRptya mRta roopaaya vEMkaTESaaya maMgaLaM
 9. praaya@h svacharaNau puMsaaM SaraNyatvEna paaNinaa kRpayaa diSatE Sreemad vEMkaTESaaya maMgaLaM
 10. dayaamRta taraMgiNyaa staraMgai riva Seetalai apaaMgai niMcatE viSvaM vEMkaTESaaya maMgaLaM
 11. sragbhooshaaMbara hEteenaaM sushamaavaha moortayE sarvaarti Samanaayaastu vEMkaTESaaya maMgaLaM
 12. SreevaikuMTha viraktaaya svaami pushkariNee taTE ramayaa rama maaNaaya vEMkaTESaaya maMgaLaM
 13. Sreemat suMdara jaamaatR muni maanasa vaasinE sarva lOka nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLaM
 14. maMgaLaa Saasana parair madaachaarya purOgamai@h sarvaiScha poorvai raachaaryai @h satkRtaayaastu maMgaLaM
hari@h OM