gajEMdra mOkshaM padyAlu

kari digucu makari sarasiki
kari darikini makari digucu karakari berayan
kariki makari makariki kari 
Baramanucunu natala kutala BaTularudu paDan  !!

nAnAnEkapa yUdhamul vanamu lOnan pedda kAlaMbu sa
nmAniMpan daSa laksha kOTi kariNI nAdhuMDa nai yuMDi ma
ddAnAmBa@h paripushTa caMdana latAntacchAya laMduMDa lE
kI nIrASa iTEla vacciti BayaM beTlO gadE ISwarA !!

kalaDaMduru dInula yeDa
kalaDaMduru Bakta yOgi gaNamula pAlaM
galaDaMduranni diSalanu
kalaDu kalaMDaneDu vADu kalaDO lEDO !!

lOkaMbulu lOkESulu
lOkasthulu tegina tudi nalOkaMbagu peM
jIkaTi kavvala nevvaDu 
EkAkRti velgu natani nE BajiyiMtun !!

evvani cE@m janiMcu jaga? mevvani lOpala nuMDu lInamai?
evvani yaMdu DiMdu? paramESvaruDevvaDu? mUla kAraNaM
bevva? DanAdi madhya layuDevvaDu? sarvamu tAne yaina vA
DevvaDu? vAni nAtma Bavu nISwaru nE SaraNaMbu vEDedan !!

lAvokkiMtayu lEdu dhairyamu vilOlaMbayye prANaMbulun
ThAvul dappenu mUrca vacce tanuvun Dassen SramaMbayyeDin
nIvE tappa ita@h paraMberuga manniMpaM dagun dInunin
rAvE ISwara kAvavE varada saMrakshiMpu BadrAtmakA  !!

ala vaikuMTha puraMbulO nagarilO nA mUla saudhaMbu dA
pala maMdAra vanAMtarAmRta sara@h prAntEndu kAntOpalO
tpala paryaMka ramA vinOdi yagu nApanna @h prasannuMDu vi
hvala nAgEndramu pAhi pAhi yana guyyAliMci saMraMBi yai !!

sirikiM jeppaDu SaMKa cakra yugamuM cEdOyi saMdhiMpa DE
parivAraMbunu jIra DaBragapatin manniMpaDA karNikAm
tara dhammillamu cakkanottaDu vivAda prOddhita SrI kucO
pari cElAncalamaina vIDaDu gajaprANA vanOtsAhi yai !!

aDigeda nani kaDu vaDi janu
aDigina tana maguDa nuDuvaDani neDayuDugun
veDa veDa jiDi muDi taDa baDa 
naDugiDu naDigiDadu jaDima naDugiDu neDalan !!