bhartRhari subhAshitAlu

   bhUshalu kAvu martyuniki bhUri mayAMgada tAra hAramul
   bhUshita kESa pASa mRdu pushpa sugaMdha jalAbhishEkamul
   bhUshalu kAvu pUrushuni bhUshitu jEyu pavitra vANi vA
   gbhUshaNamE subhUshaNamu bhUshaNamul naSiyiMcunanniyun !!
pai padyAniki saMskRta mUlaM
   kEyUrANi na bhUshayaMti purushaM hArA@h na caMdrOjjwalA@h
   na snAnaM na vilEpanaM na kusumaM nAlaMkRtA mUrdhajA
   vANyEkA samalaMkarOti purushaM yA saMskRtA dhAryatE 
   kshIyaMtE@2Kila bhUshaNAni satataM vAgbhUshaNaM bhUshaNaM !!

   dhara KarvATuDokaMDu sUrya kara saMtapta pradhAnAMguDai
   tvara tODan baruvetti cEri nilacen tALa drumacCAya ta
   cChiramun tatphala pAta vEgamuna viccen Sabda yOgaMbugaa
   bori daivOpahatuMDu vOvu kaDakuM pOvuMgadA yApadal !!
   
   ataniki vArdhi kulya yagu nagni jalaMbagu mEru SailamaM
   cita Sila lIla nuMDu mada siMhamu jiMka teraMgu dAlcu kO
   pita PaNi pUla daMDa yagu bhishma vishAgni sudhA rasaMbagun
   kshiti jana sammataMbagu suSIla madevvani yaMdu SObhilun !!

   okacO nElanu pavvaLiMcu nokacO noppAru pUsejja pai
   nokacO SAkamu lAragiMcu nokacO nutkRshTa SAlyOdanaM
   bokacO boMta dhariMcu nokkoka tarin yOgyAMbara SrENi le
   kkaku rAnIyaDu kArya sAdhakuDu du@hKaMbun suKaMbun madin !!
pai padyAniki saMskRta mUlaM
   kvacit prithviSayyA kvacidapi ca paryaMkaSayana@h
   kvacitCAkAhArI kvacidapica SAlyOdanaruci@h 
   kvacitkaMdhAdhArI kvacidapica divyAmbaradharO
   manasvI kAryArdhI na gaNayatu suKaM na ca du@hKaM 
		(courtesy: D.Swaroop)(swaroop@vehicle.ME.berkeley.EDU)

   AkASaMbunanuMDi SaMbhuni SiraMbaMduMDi SItAdri su
   SlOkaMbaina himAdrinuMDi bhuvi, bhUlOkaMbunaMduMDi ya
   stOkAmbOdhi payOdhinuMDi pavanAMdhO lOkamuMjEre gaM
   gAkUlaMkasha pekku bhaMgul vivEkabhrashTa saMpaatamul
		(courtesy: padma iMdragaMTi)(padmai@csulb.edu)

   tiviri yisumuna tailaMbu deeyavaccu
   tavili mRgatRshNalO neeru traagavaccu
   tirigi kundETi kommu saadhiMpa vaccu
   cEri moorkhuni manasu ranjiMpa raadu

   kasavucE neeTicE mOdakalana cEta
   braduku mRgameenasajjana prakaaramunaku
   Sabara kaivarta soochaka janulu jagati
   gaaraNamu lEni pagavaaru gaare talapa
pai padyAniki saMskRta mUlaM
   mRga meena sajjanaanaaM tRNa jala santOsha vihita vRtteenaaM |   
   lubdha kadheevara piSunaa nishkaaraNamEva vairiNO jagati ||